14- امتحان چهاردهم-27-08-99- معادله درجه دوم -دوازدهم دخترB-سه شنبه 7