14- امتحان چهاردهم- 25-08-99- معادله درجه دوم – دوازدهم A دختر یکشنبه 7