14-امتحان چهاردهم- 24-08-99- معادله درجه دوم- دوازدهم پسر A – شنبه 7