14- امتحان چهاردهم- 22-08-99 – قدرمطلق- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30