14-امتحان چهاردهم-21-08-99- معادله درجه دوم- دوازدهم پسر C چهارشنبه 7