14- امتحان چهاردهم-21-08-99- مثلثات – دهم پسر B چهارشنبه 4:30