13- امتحان سیزدهم-20-08-99- معادله درجه دوم -دوازدهم دخترB-سه شنبه 7