13-امتحان سیزدهم – 20-08-99- قدرمطلق- یازدهم دختر B- سه شنبه 4:30