13-امتحان سیزدهم- 17-08-99- معادله درجه دوم- دوازدهم پسر A – شنبه 7