13- امتحان سیزدهم- 15-08-99 – قدرمطلق و براکت- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30