13- امتحان سیزدهم -14-08-99- مثلثات – دهم پسر B چهارشنبه 4:30