13-امتحان سیزدهم -14-08-99- قدرمطلق و براکت- دوازدهم پسر C چهارشنبه 7