13- امتحان سیزدهم- معادله درجه دوم – 18-08-99- دوازدهم A دختر یکشنبه 7