12- امتحان دوازدهم- 13-08-99- قدرمطلق و براکت-یازدهم دختر B – سه شنبه 4:30