12- امتحان دوازدهم-13-08-99- قدرمطلق و براکت -دوازدهم دخترB-سه شنبه 7