12-امتحان دوازدهم- 10-08-99- براکت و قدرمطلق- دوازدهم پسر A – شنبه 7