12- امتحان دوازدهم -07-08-99- مثلثات – دهم پسر B چهارشنبه 4:30