12-امتحان دوازدهم -07-08-99- تصاعد – دوازدهم پسر C چهارشنبه 7