12-امتحان دوازدهم- مثلثات – 11-08-99 – دهم یکشنبه دختر