12-امتحان دوازدهم- قدرمطلق و براکت -16-08-99- یازدهم پسر B جمعه 7