12- امتحان دوازدهم- قدرمطلق و براکت – 11-08-99- دوازدهم A دختر یکشنبه 7