12-امتحان دوازدهم-براکت و قدرمطلق -10-08-99- یازدهم شنبه پسرA- ساعت 4:30