12- امتحان دازدهم- 08-08-99 – معادله تصاعد- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30