11-امتحان یازدهم -30-07-99- مثلثات – دوازدهم پسر C چهارشنبه 7