11-امتحان یازدهم – 03-08-99- تصاعد- دوازدهم پسر A – شنبه 7