11- امتحان یازدهم- 01-08-99 – معادله درجه دوم- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30