11-امتحان یازدهم- مثلثات – 04-08-99 – دهم یکشنبه دختر