11- امتحان یازدهم – تصاعد – 04-08-99- دوازدهم A دختر یکشنبه 7