10- امتحان دهم-29-07-99- مثلثات -دوازدهم دخترB-سه شنبه 7