10-امتحان دهم – 26-07-99- مثلثات- دوازدهم پسر A – شنبه 7