10- امتحان دهم- 24-07-99 – معادله درجه دوم- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30