10-امتحان دهم -23-07-99- مثلثات – دوازدهم پسر C چهارشنبه 7