10-امتحان دهم- معادله درجه دوم -02-08-99- یازدهم پسر B جمعه 7