10-امتحان دهم-معادلات درجه دوم -26-07-99- یازدهم شنبه پسرA- ساعت 4:30