10- امتحان دهم – مثلثات – 27-07-99- دوازدهم A دختر یکشنبه 7