10-امتحان دهم- الگو و دنباله (تصاعد)- 27-07-99 – دهم یکشنبه دختر