1- امتحان اول تابع 12-05-99 – دوازدهم یکشنبه دختر A (یکشنبه 9-7)