09- امتحان نهم- 22-07-99- معادله درجه دوم-یازدهم دختر B – سه شنبه 4:30