09- امتحان نهم-22-07-99- مثلثات -دوازدهم دخترB-سه شنبه 7