09-امتحان نهم – 19-07-99- مثلثات- دوازدهم پسر A – شنبه 7