09- امتحان نهم- 17-07-99 – هندسه مختصاتی- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30