09-امتحان نهم -16-07-99- مثلثات – دوازدهم پسر C چهارشنبه 7