09- امتحان نهم- 16-07-99- الگو و دنباله (تصاعد) – دهم پسر B چهارشنبه 4:30