09-امتحان نهم- معادله درجه دوم -25-07-99- یازدهم پسر B جمعه 7