09-امتحان نهم-معادلات درجه دوم -19-07-99- یازدهم شنبه پسرA- ساعت 4:30