09-امتحان نهم- الگو و دنباله (تصاعد)- 20-07-99 – دهم یکشنبه دختر