08-07-امتحان هفتم و هشتم- هندسه مختصاتی و گنگ و گویا -18-07-99- یازدهم پسر B جمعه 7