08- امتحان هشتم- 15-07-99- گنگ و گویا -یازدهم دختر B – سه شنبه 4:30