08- امتحان هشتم-15-07-99- مثلثات -دوازدهم دخترB-سه شنبه 7