08-امتحان هشتم – 12-07-99- مثلثات- دوازدهم پسر A – شنبه 7